Intreerede

Nieboer, al een tijdje benoemd, zag ontzettend op tegen het houden van zijn professorale intreerede, eigenlijk het openbaar college dat men in  een plechtige academische zitting houdt in de aula ten overstaan van de senaat en het curatorium. Nieboer kon Meer…

24 september, 2022

Promovendus

Per 1 november 1978 werd ik promovendus met de rang van wetenschappelijk medewerker onder de hoede van Nieboer. Deze drong er zeer op aan dat ik snel  zou promoveren, want dat had hij nodig voor zijn prestige binnen de Tilburgse Meer…

23 september, 2022

Bedremmeld door Van Drimmelen

De wijze waarop het strafrecht steeds weer in Nederland met grote logistieke ondersteuning werd ingezet bij de handhaving, uiteindelijk, van het Europese nitraatbeleid dat uitmunt door territoriale differentiaties, onoverzichtelijke uitvoeringsbesluiten van technische aard en derogatie-aanwijzingen – indicatoren waarom een lidstaat Meer…

22 september, 2022

Handhavingsverlamming op landelijk plat

In korte tijd kwam er veel heibel over de verschillende gronden die mijn interventie zou hebben blootgelegd voor een soort handhavingsverlamming in het stikstof- en fosfaatbeleid op nationaal niveau. Gerept werd van muisjes die stáártjes zouden hebben. Door mijn superieuren. Meer…

21 september, 2022

Verdomde intellectueel en verrekesse fret

Nu was ik met de persoon van de heer secretaris-generaal niet geheel onbekend. Bij mijn introductie ten departemente had mijn chef, de heer Van Angeren, bij rondgeleid over de luxe etage waar de bewindspersonen met hun directe topambtenaren huisden. Ik Meer…

20 september, 2022

Van Dinter

In de periode dat deze massale vervolgingen zich ook landelijk gingen uitwaaieren werd ik wetgevingsjurist op Justitie. Bij de stafafdeling wetgeving justitie. Een kleine maar fijne groep ambtenaren die stuk voor stuk golden als absolute professionals op het gebied van Meer…

19 september, 2022

Onteigeningsmachtigingswet

De adressaten van de Interimwet van 1984  konden aan de memorie van toelichting en die van antwoord geruststellende waarborgen ontlenen: de wet was inderdaad overduidelijk gebrekkig en zeker op bepaalde punten lacuneus geredigeerd. Er was wellicht niet voldoende rekening gehouden Meer…

18 september, 2022

Berlijn aan de Noordzee

Nadat wat zwakkere plekken in de strafvervolgingstrajecten waren gedicht kwamen de procedures onder een voortvarend Openbaar Ministerie ook landelijk goed op gang, centraal aangestuurd door een Procureur-Generaal voor milieuzaken. Deze magistraat was mevrouw Winnie Sorgdrager, die het ressort Arnhem destijds Meer…

17 september, 2022

Walsweer

In de jaren 1985-1987 hield ik mij bezig met het schrijven van een aanvullend leerboek voor de Open Universiteit over het Nederlandse strafrecht, als aanvulling op en toelichting bij het ook dáár gehanteerde standaardwerk van mevrouw D. Hazewinkel-Suringa’s Inleiding tot Meer…

14 september, 2022

Basiswantrouwen

Wanneer het gaat om een terugdringing van de agrarische activiteiten die tot fosfaatuitstoot leiden moet men bedenken dat de intensivering van de veehouderij een geweldige reeks niet-agrarische deelnemers teweeg bracht. Ik noemde de kredietsector al. Maar er zijn ook de Meer…

13 september, 2022